چرا تطابق چشم با روشنایی کمی طول می کشد؟

مکان شما:
رفتن به بالا